INFORMATION TIL KUNDER

 

dejure advokatfirma følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er underlagt dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Advokater hos dejure advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, medlemmer af Advokatsamfundet og dækket af dejures ansvarsforsikring og garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler.d.

 


BETALINGSOPLYSNINGER

 

Husk venligst altid at oplyse fakturanummer eller sagsnummer ved overførsler.

dejure advokatfirma anvender:

 

Banknordik

Bredgade 15, 6000 Kolding

Registreringsnummer: 9891

Kontonummer: 3061373917

dejure advokatfirma har CVR nr. 37339962

 


FORSIKRINGSOPLYSNINGER

 

dejure advokatfirmas ansvarsforsikring er tegnet hos HDI Danmark gennem forsikringsmæglerfirmaet Söderberg & Partners.

 


FORRETNINGSBETINGELSER

 

Følgende forretningsbetingelser regulerer grundlaget for dejure advokatfirmas juridiske rådgivning, med mindre andet er aftalt.

 


 

RÅDGIVNING

 

dejure yder rådgivning i overensstemmelse med Det Danske Advokatsamfunds regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

Nærværende forretningsbetingelser følges og går forud for kundens egne forretningsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden for så vidt angår en bestemt opgave.

Den juridiske rådgivning er alene baseret på dansk ret. De vurderinger, vejledninger og anbefalinger, vi giver i forbindelse med behandling af opgaver, kan kun anvendes på sager reguleret af det danske retssystem, medmindre anden aftale er indgået med kunden.

I overensstemmelse med Det Danske Advokatsamfunds regler, undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre dejure i at modtage sagen.

dejure er underlagt reglerne i ’lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og udbytte af finansiering af terrorisme’ og skal derfor fremskaffe oplysninger i henhold til denne lov fra vores kunder.

 


 

FORTROLIGHED OG PERSONDATA

 

Alle oplysninger modtaget fra eller om en kunde i forbindelse med arbejdet for kunden behandles fortroligt.

Som led i dejures rådgivning behandles personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af GDPR og persondataloven.

Ønsker du at klage over dejure’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til: 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


 

KORRESPONDANCE

 

dejure korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og dejure er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

 


 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 

Kunden får de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, der produceres til sagen, men dejure bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterialrettigheder for så vidt angår arbejder og materialer udviklet, designet, produceret eller på anden måde skabt af dejure i den periode, hvor vi har rådgivet kunden.

 


 

DOKUMENTER

 

Alle dokumenter opbevares mindst i 5 år fra sagens afslutning, hvorefter de bortskaffes med mindre andet er aftalt med kunden.

 


 

FAKTURERING OG FORUDBETALING

 

Fakturering sker generelt på baggrund af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres med videre.

Såfremt kunden anmoder herom, udarbejdes et overslag over salær eller kriterierne for beregning heraf. Overslaget er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

dejure fakturerer kunden månedligt, kvartalsvist eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået anden aftale om faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt. Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra faktureringsdatoen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Afholdte udlæg og omkostninger, f.eks. transport, oversættelse samt omfattende kopiering, afregnes separat.

Der kan kræves forudbetaling af salær eller af udlæg og omkostninger, før arbejdet igangsættes.

Hvis kunden har indsigelser mod de salærer med videre der udskrives, kan kunden klage til Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon: 33969798

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet
 


 

KLIENTMIDLER

 

Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonto.

Alle klientmidler indestående på klientkonto er underlagt ’lov om en indskyder- og investeringsgarantiordning’, hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på EUR 100.000.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 


 

OPHØR AF REPRÆSENTATION

 

Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en kunde, for eksempel hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser, eller kunden er under konkurs eller insolvent.

 


 

ANSVAR

 

dejure er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler, uanset hvor advokatvirksomheden udøves., og er forsikret hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

dejures ansvar for eventuelle tab som vi er ansvarlige for i henhold til dansk ret, og som kan tilskrives vores arbejde, er imidlertid begrænset til 2.500.000 pr. opgave og således, at de samlede erstatningsbeløb én kunde er berettiget til at modtage, ikke kan overstige 2.500.000 for så vidt angår samtlige krav, som kunden rejser i ét kalenderår.

dejures ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af vores ansvar.

dejure hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, herunder udenlandske advokater som vi (efter aftale med kunden) har anmodet om bistand, eller som vi har henvist kunden til.

 


 

LOVVALG

 

Lovvalget i forbindelse med dejures rådgivning er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister mellem dejure og kunden, skal behandles ved Retten i Kolding.